Veredus Blue Snow

  • 275 kr

Blue Snow Skimmelschampo från VeredusExtra starkt schampo för skimmlar. Ger pälsen tillbaks sin naturliga färg, glansoch lyster.OBS: Irriterar huden och kan ors

I lager.
Artikelnummer: 53633
Dela
Blue Snow Skimmelschampo från Veredus
Extra starkt schampo för skimmlar. Ger pälsen tillbaks sin naturliga färg, glans
och lyster.

OBS: Irriterar huden och kan orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd plastshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet / behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.